دخترگلم💖رقیه زهرا💖همنام با دوشاهزاده ی نورانی

FATF بدتر ازبرجام😟😩😮😲😔😓😓

تاکی باچشم وگوش بسته تسلیم شرط وشروط یه جانبه ی غرب می شویم؟!!؟ به داد اسلام برسیم! FATF از ایران درخواست می‌کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند. آنهابدون تعریف صحیح ازتروریسم!مثل یک ارباب  ازما می خوان برای هرکارمون حتی اقدام مالی هم به اونا جواب پس بدیم و دست وپا بسته تسلیم همه ی اوامرشون بشیم!!! قلدری ازاین بالاتر؟؟!! دربند های مختلف الزامات ۴۱ گانه FATF ایران باید تضمین دهد" با همک...
1 مرداد 1397
1